Kergejõustikuklubi „Järvala“ põhikiri

KERGEJÕUSTIKUKLUBI "JÄRVALA"

PÕHIKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Kergejõustikuklubi "Järvala" on mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud spordi harrastamisele ja oma liikmete vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele.

2. Kergejõustikuklubi "Järvala” / edaspidi klubi / ühendab Türi linnast ja mujalt spordi vastu huvi tundvaid, erinevate spordialadega tegelevaid või nende spordialade arendamisest, toetamisest huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid.

3. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, käesolevast põhikirjast, Eesti ja Euroopa Spordi Hartast ja Eesti Spordiseadusest.

4. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole klubi põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.

5. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

6. Klubil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

7. Klubi tegevust juhib juhatus, mis valitakse asutajate liikmete esindajate poolt.

8. Klubi asukoht on Türi linn, Järvamaa, Eesti Vabariik ja tema tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariigi territoorium.

9. Klubi on asutatud 14.05.1991. a. asutamislepinguga.

II. KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS.

10. Klubi tegevuse eesmärkideks on Türi linnast ja mujalt liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, erinevate spordialade viljelemine ning edendamine tervisespordi vormidest kuni võistlusspordini.

11. Nende eesmärkide täitmiseks klubi:

11.1.  koondab ja ühendab spordist huvitatuid isikuid Türi linnast ja mujalt;

11.2.  propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubi tegevusse erinevatest spordialadest huvitatud noori, nende vanemaid, täiskasvanuid ning toetajaid;

11.3.  arendab aktiivset seltskondlikku tegevust klubi raames ja ka väljaspool seda, oma tegevuse ja spordiala toetamisesks;

11.4.  korraldab oma liikmeskonna sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi teiste klubidega, koostab klubisiseseid edetabeleid, määrab klubi esindajad erinevateks võistlusteks nii kodu- kui välismaal, hangib huvilistele treeningmetoodilisi materjale, palkab võimaluse korral treenereid - juhendajaid, autasustab sportlasi, treenereid, aktiviste ning klubi toetajaid,annab välja stipendiume;

11.5.  korraldab oma klubi tipp- ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest;

11.6.  arendab lepingulistel või muudel alustel koostööd teiste tegutsevate klubide, seltside ja liitudega, teiste organisatsioonidega, kohalike omavalitsustega, firmade ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaaI spordiala edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;

11.7. tagab võimaluse piires klubi ülesandeid täitvatele isikutele koolituse ja enesetäiendamise;

11.8. loob vastavad võimalustele tingimused klubi vara kasutamisel;

11.9. viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil 1äbi tasulisi spordiüritusi, kursusi, laagreid, seminare; võtab vastu varalisi annetusi ja era1disi, teostab tehinguid klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid, teostab vahendustegevust (välja arvatud litsentseeritud tegevus) jms;

11.10. vastavalt võimalusele ja vajadusele loob juurde spordiga tegelemise võimalusi;

11.11. hooldab, remondib, kaasajastab tema omanduses või kasutuses olevaid spordibaase, rajatisi, ehitisi;

III.   KLUBI LIIKMESKOND

12. Klubi liikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses, tasuvad õigeaegselt klubi poolt kehtestatud maksud. Noorliikmeteks võivad olla klubi tegevuses osaleda soovivad kuni 18 aastased füüsilised isikud. Alla 18-aastastele liikmetele ei laiene põhikirja punkti 19 alapunktis 3 sätestatud õigused ning punkti 20 alapunktis 3 sätestatud kohustused. Klubi liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes orna tegevusega aitavad kaasa klubi eesmärkide elluviimisele, osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt klubi tegevuses ja tasuvad õigeaegselt klubi poolt kehtestatud maksud.

13. Klubi liikmeteks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul, arvates avalduse 1aekumise päevast. Kui klubi juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib tema liikmeks vastuvõmise otsustada klubi üldkoosoIek.

14. Klubi sisseastumis- ja liikmemaksu suurused ning tasumise tähtajad liikmetele kinnitab üldkoosolek.

15. Klubi liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist ei saa ü1e anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isiku liikme tegevuse lõpetamise korral tema liikmelisus klubis lõpeb. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Juriidilisest isikust liikme eraldumise korral säilib jaguneva juriidilise isiku liikmelisus klubis.

16. Klubi liikmel on õigus avalduse alusel klubist välja astuda pärast kahekuulist etteteatamistähtaja möödumist. Seda nõuet ei kohaldata kui klubi liikmeks jäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik.

17. Liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida klubi põhikirja sätteid, on  oluliselt kahjustanud klubi moraalselt või materiaalselt, jätab süstemaatiliselt täitmata klubi valitud organite, juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata klubi poolt kehtestatud makse pikema perioodi vältel. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest kirjalikult teatada. Välja arvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt.

18. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse 1õppemisel sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.

19. Klubi liikmetel on õigus:

19.1. osaleda klubi kõigil üritustel ning tegevuses;

19.2. kasutada klubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt klubis kehtestatud korrale;

19.3. osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös, valida ja olla valitud klubi kontroll-, juht-ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;

19.4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi valitavate organite ja palgaliste töötajate tegevuse kohta, saada klubi põhikirjalise tegevuse kohta teda huvitavat informatsiooni;

19.5. esitada klubi juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks;

19.6. klubist välja astuda;

19.7. kasutada vastavalt kehtestatud korrale klubi sümboolikat ja vara;

20. Klubi liikmed on kohustatud:

20.1. järgima klubi põhikirja, valitavate organite , juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;

20.2. harrastama regulaarselt vähemalt ühte spordiala, millega klubis tegeletakse;

20.3. osalema korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;

20.4. õigeaegselt tasuma klubi poolt kehtestatud maksud;

20.5. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara;

20.6. hoidma ja kaitsma klubi head nime, olema aateline ning seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest.

Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada klubi üldkoosolek ja klubi juhatus, omades selleks eelnevalt nende liikmete nõusolekut.

IV. KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELVALVE.

21. Klubi kõrgemaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek, kes valib enda liikmete hulgast juhatuse. Üldkoosolekust, mille juhatus kutsub kokku vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul, võtavad osa kõik klubi liikmed. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad klubi huvid või nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liidu liikmete poolt. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud korras, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 15 päeva ning kokkukutsumise teates peab olema äranäidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt.

22. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid klubi juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse (või klubi mõne muu organi) pädevusse.

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

22.1.  põhikirja ja klubi eesmärkide muutmine;

22.2. klubi lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;

22.3. klubi maksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine;

22.4. majandusaasta aruande kinnitamine;

22.5. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;

22.6. klubi juhatuse esimehe ja teiste juhatuse liikmete volituste aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu kinnitamine;

22.7. klubi juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete valimine, klubi revidendi määramine;

22.8. juhatuse või revidendiga tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes klubi esindaja määramine;

22.9. klubi kinnisasjade, registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kinnitamine;

22.10. klubi palgalise tegevdirektori valimine;

23. Üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja. Üldkoosolek viiakse läbi koosolekul vastuvõetud reglemendi järgi. Hääletamise kord määratakse üldkoosoleku reglemendiga. Kui ka üks üldkoosolekus osalev klubi liige nõuab salajast hääletamist, tuleb antud küsimuses võtta otsus vastu salajase hääletamise teel. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

24. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles on esindatud üle poole klubi liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole sätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu votma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud juhul, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik klubi liikmed.

25. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekus osaleb või on esindatud kõik liikmed. Üldkoosolekus võib hääletada klubi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks, kellele kandub üle liikme õigus hääletada, võib olla ainult teine klubi liige.

26. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest. Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi  klubi liikmete nõusolek. Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik klubi liikmed. Igal klubi liikmel on üks hääl. Liige ei saa hääletada, kui klubi otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isiku tehingu sõlmimist, temaga kohtuvaidluse alustamist - 1õpetamist. Üldkoosoleku poolt klubi liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek. Klubi liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada klubi majandusaasta kinnitamise otsustamisel. Klubi liige, kes on ka juhatuse liige või revident, ei või hääletada klubi poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Neid hääli ei arvestata esindatuse määramisel.

27. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui selles osaleb või on esindatud üle 2/3 klubi liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

28. Üldkoosoleku otsuse võib kehtetuks tunnistada kohus, kui üldkoosoleku otsus on vastuolus seaduse või klubi põhikirjaga ning sellekohane avaldus on esitatud klubi liikme või juhatuse liikme poolt hiljemalt kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

29. Klubil on juhatus, mis juhib ja esindab klubi. Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks. Juhatuse liikmete minimaalne arv on kolm. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt pooled klubi juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis.

30. Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häälte arv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole üldkoosolekus osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest. Juhatuse üheks liikmeks on esimees, kes korraldab juhatuse tegevust. Esimees valitakse teistest liikmetest eraldi. Esimehe valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häältearv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole üldkoosolekus osalenud klubi liikmetest. Juhul kui üks või mitu juhatuse liiget või eraldi valitav esimees jääb valimata põhjusel, või nad ei saanud üle poole üldkoosolekus osalenud klubi liikmete esindajate häältest, korraldatakse mittevalitute osas järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid.

31. Juhatuse liikmeid esindavad klubi kõikides õigustoimingutes ühiselt, välja arvatud esimees, kes esindab klubi ainuisikuliselt.

32. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral klubi tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. Tagasikutsustud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul juhatuse liikmete valimise korra alusel. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule. Juhatuse liikmel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

33. Juhatus peab andma klubi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudmisel vastava aruande. Juhatus korraldab klubi liikmete arvestuse ning on kohustatud esitama registripidajale andmeid klubi liikmete arvu kohta.

34. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega klubile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju klubi võlausaldajale, vastutavad võlausaldaja  ees  solidaarselt  klubiga. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.

35. Juhatus võtab vastu otsuseid klubi juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuuluvad:

35.1.  klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;

35.2. liikmete vastuvõmise ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine;

35.3. kinnisvara käsutamine üldkoosoleku otsusel ja selles otsuses ettenähtud tingimustel;

35.4. juhatuse liikmete määramine üldkoosolekus kinnitatud ametikohtadele;

35.5. liitudesse astumise ja seat lahkumise otsustamine;

35.6. klubi tegevuskavade ja eelarve koostamine, nende esitamine üldkoosolekule;

35.7. klubi komisjonide ja institutsioonide juhtide nimeline kinnitamine:

35.8. välissuhete korraldamine ja koordineerimine;

35.9. sümboolika, kavandite ning statuutide kinnitamine;

35.10. klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete, koondvõistkondade ning kohtunikekogude, treenerite nõukogude koosseisude kinnitamine ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puutuvate üldküsimuste lahendamine;

35.11. laenude võtmine ja andmine;

35.12. kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade väljaandmine.

35.13. klubi palgalise tegevdirektori tööle võtmine, palga määramine ja ametijuhendi koostamine;

36. Juhatuse koosolekud kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele kuid mitte harvemine kui    üks kord kvartalis. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolekuid juhib klubi esimees. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse liige ei või osaleda hääletuses, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või Iõpetamist klubi poolt. Koosolekud protokollitakse, vastuvõtud otsused fikseeritakse kirjalikult ning  neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

37. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse ü1e. Selle ülesande teostamiseks määrab üldkooso1ek revidendi. JäreIvaIve teostaja määratakse üldkoosoleku otsuses näidatud volituste ajaks põhikirja punktis 27 satestatud korra alusel. Järelvalve teostaja peab olema teovõimeline füüsiline isik ning ta ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka ega töötada klubis juhtival ametikohal. Juhatus peab vaimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni Iäbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule

VI. KLUBI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS.

38.   Klubi vahendid ja vara moodustuvad:

38.1. sisseastumis-ja liikmemaksudest;

38.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest ja eraldistest;

38.3. toetusest kohaliku omavalitsuse eelarvest;

38.4. riiklikest toetustest või toetustest piirkondlikelt ja ülemaalistelt spordiliitudelt;

38.5. klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, sponsor-ja reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest.

39. Klubi vahendid ja vara kuuluvad klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse klubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning kehtivale põhikirjale. Klubi võib oma vara ja vahendid anda kasutamiseks ( rentida, laenata, anda tasuta kasutusse jne )oma Iiikmetele. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust klubi kohustuste eest.

40. Klubi majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril. Juhatus korraldab klubi raamatupidamist vastavalt seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Klubi maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule talitusele maksudeklaratsiooni õigusaktides sätestatud korras. Klubi esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktides ettenähtud korras.

VII. KLUBI LÕPETAMINE.

41. Klubi tegevus lõpetatakse:

41.1.  Üldkoosoleku otsuse alusel, kui klubi tegevuse Iõpetamine on lülitataud üldkoosoleku pävakorda iseseisva punktina, sellest on klubi liikmetele põhikirja punktis 19 ettenähtud korras teatatud,üldkooso1ekus on esindatud üle 2/3 klubi liikmetest või nende esindajatest;

41.2.  pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et klubil on vähem vara kui võetud kohustusi. Avalduse esitamata jätmise või avalduse esitamise viivitamise korral vastutavad selles süüdi olevad juhatuse liikmed klubile või kolmandatele isikutele sellega tekitatud kahju eest solidaarselt;

41.3.  klubi Iiikmete arvu vähenemisel alla kahe;

41.4.  üldikoosoleku võimetuse korral määrata põhikirjaga ettenähtud juhatuse liikmed ja revident

41.5.  sundlõpetamise korras kohtuotsusega siseministri või muu huvitatud isikul nõudel seaduses sätestatud juhtudel.

42. Klubi lõpetamisel toimub likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse Iiikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Sundlõpetarnise korral määrab likvideerijad kohus. Likvideerija peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt pooled likvideerijad peavad olema isikud, kelle elukoht on Järvamaa. Likvideerijate määrarnisel ja tagasikutsumisel rakendatakse käesoleva põhikirja punktides 27 ja 29 sätestatud korda. Likvideerijatel on klubi juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga. Likvideerijatel on õigus esindada klubi ainult ühiselt.

43. Likvideerijad Iõpetavad klubi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja annavad pärast nõuete rahuldamist a1Iesjäänud vara spordialasele mittetulundusühindule,kes jätkab kergejõustikualast tegevust Järvamaal. Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud klubi likvideerimiseks. Likvideerijad avaldavad viivitamata teate klubi likvideerimise menetlusest üleriigilise levikuga ajalehes ja Riigi Teataja Lisas. Teada olevatele võlausaldajatele peavad likvideerijad saatma likvideerimisteate. Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajatel tuleb esitada oma nõuded ühe kuu jooksul viimase teate avaldamisest. Kui likvideeritava klubi varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.

44. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist antakse a1Iesjäänud vara üldkoosoleku otsusega spordialasele mittetulundusühingule,kes jätkab kergejõustikualast tegevust Järvamaal. Vara ei või välja jagada enne kuue kuu möödumist viimase likvideerimisteate avaldamisest. Kui vara ei saa jaotada, läheb vara üle riigile.

45. Klubi lõppemisel kustutatakse klubi registrist klubi (likvideerijate ) avalduse põhjal. Kui klubi Iikvideerimise lõppemisel ei esitata avaldust selle kustutamiseks registrist, on registripidajal õigus klubi registrist kustutada. Likvideerijad annavad klubi dokumendid hoiule ühele likvideerijale või kolmandale isikule. Dokumentide hoidja nimi kantakse registrisse likvideerijate avalduse põhjal. Kui likvideerijad ei ole täitnud kohustusi või on jaganud klubi vara välja enne võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või raha deponeerimist, vastutavad nad oma süü tõttu võlausaldajatele tekitatud kahju eest solidaarselt.

VII ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE.

46. Klubi / ühendatav klubi/ võib ühineda teise klubiga üldkoosoleku otsuse alusel, kui klubi ühinemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on klubi liikmetele põhikirja punktis 21 ettenähtud korras teatatud, üldkoosolekus on esindatud üle 2/3 klubi liikmetest või nende esindajatest.Ühendatav klubi loetakse lõppenuks.Klubi võib ühineda teise klubiga I teiste klubidega/ ka selliselt, et asutavad uue klubi.Ühinenud klubid loetakse lõppenuks.Ühinemine toimub likvideerimismenetluseta. Klubi võib ühineda ainult mittetulundusühinguna tegusteva klubiga /klubidega/. Klubi vara, õiguste, kohustuste ja liikmetega seonduv ning ühinemise kord on reguleeritud mittetulundusühinguteseadusega /RiigiTeatajal 1996,42,Art. 811/.

47. Klubi võib jaguneda jaotumise või eraldumise teel üldkoosoleku otsuse alusel, kui klubi jagunemine on Iülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on klubi liikmetele põhikirja punktis 21 ettenähtud korras teatatud,üldkoosolekus osaleb või on esindatud üle 2/3 klubi liikmetest või nende esindajatest ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest.Jaotumisel annab jagunev klubi oma vara üle omandavatele klubidele.Jaotumisel loetakse jagunev klubi lõppenuks.Eraldumisel annab jagunev klubi osa oma varast üle ühele või mitmele omandavale klubile.Jagunemine toimub ilma likvideerimismenetluseta.Klubi saab jaguneda ainult mittetulundusühingutena tegutsevateks klubideks.Klubi vara,õiguste,kohustuste ja liikmetega seonduv ning jagunemise kord on reguleeritud mittatulundusühingute seadusega.

Klubi põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 14. mail 1991. a. millesse on sisse viidud muutatused ja täiendused vastavalt Eesti mittetulundusühingu seadusele ja vastu võetud 25. juunil 2001. a. Türil

Esimees Leonhard Soom

Liikmed Gunnar Kirsipuu ja Margus Pirksaar

Viimased artiklid

Scroll to top