JARVAKERGEJOUSTIK.ee ja KERGEJOUSTIK.ee Internetikeskkonnad, selles avaldatud artiklid ja muud andmed kuuluvad eraisikule Martin Parro.

JARVAKERGEJOUSTIK.ee ja KERGEJOUSTIK.ee teevad omalt poolt kõik võimaliku, et edastatav informatsioon oleks täpne ja täielik. Samas aga ei garanteeri JARVAKERGEJOUSTIK.ee ja KERGEJOUSTIK.ee informatsiooni õigsust ega vastuta informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

Käesoleval koduleheküljel sisalduva informatsiooni reprodutseerimine, kopeerimine, tsiteerimine ja levitamine võib toimuda vaid JARVAKERGEJOUSTIK.ee ja KERGEJOUSTIK.ee nõusolekul. JARVAKERGEJOUSTIK.ee ja KERGEJOUSTIK.eee materjalide kasutamiseks pöörduge palun aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

JARVAKERGEJOUSTIK.ee ja KERGEJOUSTIK.ee ei vastuta artiklitele lisatud kommentaaride eest. JARVAKERGEJOUSTIK.ee ja KERGEJOUSTIK.EE jätavad omale õiguse kustutada või muuta kommentaare, mis ei vasta sisult headele tavadele so kommentaarid, mis on: teemavälised, kirjutatud teise isiku nimel, solvavad, labased, sisaldavad reklaami vms.

Autoriõiguse olulistest aspektidest Internetis Autoriõiguse seadus (AutÕS), mis jõustus 12.detsembril 1992. aastal, kaitseb autorite, teose esitajate, fonogrammitootjate, raadio- ja televisiooniorganisatsioonide, filmi esmasalvestuse tootjate, andmebaasi tegijate ning teiste seaduses nimetatud isikute õigusi oma teostele või muu loometöö tulemustele ehk autori või autorõigusega kaasnevate õiguste (ehk naaberõiguste) valdajate isiklike ja varalisi õigusi.

Teost kaitstakse olenemata sellest, missugune on teose väljendusvorm (paberil, filmilindil jne) või keskkond, kus ta asub (raadio, kaabelvõrk, Internet jne) - oluline on tema objektiivne tajumine.

Autori ja autoriõigustega kaasnevate õiguste valdaja varalised õigused AutÕS paragrahv 13 seletab lahti autori varaliste õiguste sisu. Selle tähtsamad aspektid on:

1. autorile kuulub ainuõigus igal moel ise oma teost kasutada, lubada ja keelata oma teose samaviisilist kasutamist, välja arvatud seaduses ettenähtud juhud;
2. ainult autori nõusolekul võib teost reprodutseerida, levitada, tõlkida, teha teosest kohandusi, töötlusi, koostada oma teoste kogumikke, teost avalikult esitada, üldsusele näidata ja edastada.
a. reprodutseerimine - teosest ühe või mitme ajutise või alalise koopia tegemine mis tahes vormis või mis tahes viisil (kassetile, laserplaadile, arvuti kõvakettale jne);
b. levitamine - teose või selle koopia omandiõiguse üleandmine või üldsusele kasutada andmine mis tahes viisil;
c. avalik esitamine - teose avalik esitamine kas elavas või tehniliselt vahendatud ettekandes;
d. üldsusele näitamine - teose või tema koopia näitamine kas vahetult või filmi, slaidi, televisiooni või mis tahes muu tehnilise vahendi või protsessi abil;
e. edastamine - teose edastamine raadio, televisiooni, kaabellevivõrgu, satelliidi ja muude tehnikavahendite vahendusel, kaasa arvatud Internet.

AutÕS paragrahvide 67, 70, 73, 73' ja VIII' peatükk seletavad lahti, missugused on autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajate varalised õigused - need õigused on iseloomult sarnased autori varaliste õigustega.

Teose kasutamine autori nõusolekuta ja tasu maksmiseta
1. Autori nõusolekuta ei tohi reprodutseerida arhitektuuriteoseid, piiratud tiraazhiga kujutava kunsti teoseid, elektroonilisi andmebaase, arvutiprogramme ja muid teoseid, kui see on vastuolus teose kasutamisega või kitsendab autori seaduslikke huve.
2. Audiovisuaalset teost või heliteose salvestist on lubatud kasutada isiklikeks vajadusteks vastavalt AutÕS prg. 26 ja 27 ettenähtud korras:
a. autori nõusolekuta on lubatud reprodutseerida audiovisuaalset teost või helisalvestist kasutaja enda isiklikeks vajadusteks (see ei laiene juriidilistele isikutele);
b. autoril, teose esitajal ja fonogrammitootjal on õigus saada tasu sellise kasutamise eest. Tasu võetakse salvestusseadmete (kassetid, salvestusega videomakid jne) importijatelt seadmete riikitoomisel, seda nimetatakse tühja kasseti tasuks.
3. Pärast teose koopia esmamüüki Eestis autori poolt või tema loal lõpeb autori õigus keelata või lubada teose koopia edasimüümist, kuid säilib õigus keelata või lubada teose koopia rentimist, laenutamist jmt.

Karistused autoriõiguse seaduse rikkumise eest
Juriidilisi isikuid karistatakse halduskorras, trahvid alates 20 000 kroonist kuni 500 000 kroonini.

Eraisikuid karistatakse kriminaalkorras: trahv või arest või vabadusekaotus kuni kolme aastani.

Viimased artiklid

Scroll to top